Évènements

Trauercafé on tour

Am Corona-Summer proposéiert den Trauercafé 4 Visitten op besonnesch Plazen, wou e moderéierten Austausch iwwer Trauer an Abschid am labbere Krees geféiert gëtt. Treffpunkt si ganz besonnesch Plazen, déi deelweis schonn zënter Generatiounen Begriefnis- a Gedenkplaze sinn an déi déi Hannerbliwwe mat vill Schéinheet a Symbolik opfänken.  

Wëllkomm si Leit, déi den Austausch mat anere sichen, entweeder well se selwer an Trauer sinn oder Frënn a Bekannten hunn, déi e grousse Verloscht erlieft hunn.

Summer vun den oppene Kierchen

Mir invitéieren Iech häerzlech de ganze Summer iwwer oppe Kierche ukucken ze goen, op eege Fauscht, mat Mask an der néideger Distanz. Mat hiren typischen Tierm, déi ee scho vu wäitem erkennt, verschéineren d'Kierchen eis Uertschaften an eis Landschaft. Vill vun dëse Gottesraim sinn op a lueden an zu Momenter vu Rou a Besënnung.

"Wéi geet eng gutt Kommunikatioun an der Famill?"

Bei enger Taass Kaffi proposéiere mir Iech e klenge Virtrag zum Thema.

Uschléissend besteet dann d'Méiglechkeet sech auszetauschen, sech weider ze informéieren an sech eventuell déi passend Literatur unzekucken.

Et besteet och d’Méiglechkeet, per Streaming un dësem Eltere-Café deelzehuelen.

Méi Informatiounen fannt Dir ënnert www.ewb.lu

Umeldung erfuedert!!!

Weider Terminer: 12/10, 16/11 a 14/12/2020. Detailler zu den Themen ginn op eiser Homepage publizéiert.

Internetführerschein in 12 Lektionen auf dem iPad

In luxemburgischer Sprache wird den maximal sechs Teilnehmern, Schritt für Schritt, der Umgang auf ihrem eigenen iPad erklärt.

Nach Beendigung des Kurses (Teilnahme an mindestens 75% der Module) wird der Teilnehmer mit einem Zertifikat des Erziehungsministeriums ausgezeichnet.

Internetführerschein in 12 Lektionen auf MacBook

In luxemburgischer Sprache wird den maximal sechs Teilnehmern, Schritt für Schritt, der Umgang auf ihrem eigenen Apple-Laptop erklärt.

Nach Beendigung des Kurses (Teilnahme an mindestens 75% der Module) wird der Teilnehmer mit einem Zertifikat des Erziehungsministeriums ausgezeichnet.

Internetführerschein in 12 Lektionen auf MacBook (Fortgeschrittene)

In luxemburgischer Sprache werden den maximal sechs Teilnehmern weitere Schritte im Umgang auf ihrem eigenen MacBook erklärt.

Nach Beendigung des Kurses (Teilnahme an mindestens 75% der Module) wird der Teilnehmer mit einem Zertifikat des Erziehungsministeriums ausgezeichnet.

Internetführerschein in 12 Lektionen auf PC

In luxemburgischer Sprache wird den maximal sechs Teilnehmern, Schritt für Schritt, der Umgang auf ihrem eigenen Laptop erklärt.

Nach Beendigung des Kurses (Teilnahme an mindestens 75% der Module) wird der Teilnehmer mit einem Zertifikat des Erziehungsministeriums ausgezeichnet.

Ayurveda for aging well

The Sanskrit translation of Ayurveda means knowledge of life. In this conference, Ayurveda Doctor Paul DINIL from India will talk about how the principles of this system of medicine can be used to age well.

One hour with Ayurveda Dr. Dinil

Once a month, from October until May, Ayurveda Doctor Paul DINIL will be in Luxembourg. This is a rare and unique opportunity to reserve an hour with Ayurveda Dr DINIL and ask him all the questions you have in mind. Dr DINIL completed over 4.000 hours of training, which is the equivalent of 4 years of study and 1,5 years of internship in India. He is often in Europe, setting up an Ayurveda course with the Integrated Medicine Department of the University of Latvia.

Trauercafé

Trauer gehéiert zum Liewen. An dëser Gespréichsronn ass jidderee wëllkomm, deen den Austausch mat anere sicht, entweeder well e selwer an Trauer ass oder Frënn a Bekannten huet, déi e grousse Verloscht erlieft hunn.

Et geet drëm, fir no Pisten ze sichen, fir mat senger Trauer kënnen ze liewen an nei Kraaft ze fannen.

Weider Terminer: 8/10, 12/11, 10/12/2020

Umeldung erfuerdert!

Literaturshow: Was soll ich dem Kind bloß kaufen?

Tina Kemnitz stellt eine Auswahl ihrer „liebsten Lieblingsbücher“ vor: Bilderbücher, Kinderbücher, Jugendromane, dicke Wälzer und dünne Büchlein, Klassiker und Neuerscheinungen -für jeden Geschmack ist etwas dabei. Freuen Sie sich auf eine temporeiche Literatur-Show und genießen Sie diese bei einem schönen Glas Wein.

Es besteht die Möglichkeit, per Streaming an der Veranstaltung teilzunehmen.

Let’s share - Stille erfahren und beten

Sich Zeit nehmen, von Geschichten und Ritualen berühren lassen, mit Gott im Gebet ins Gespräch kommen - das tut gut in unserer lauten, reizüberfluteten Welt. Die Teilnehmer/innen lernen Filme, Webseiten und Bücher kennen, die Anregungen bieten, mit Kindern zu beten und zu meditieren.

Der Austausch findet über die Videoplattform Zoom statt. Die Teilnehmer/innen erhalten zur Vorbereitung vorab Links zu den Filmen.

Die Hörspielwerkstatt

Ohne Bild mehr Fantasie: Hörspiele und Podcasts haben für Kinder und Erwachsene einen besonderen Reiz. Noch spannender für Kinder ist es, sie selbst zu produzieren. In diesem Seminar lernen Erzieher/innen und alle Interessierten, mit der App „Garage Band“ Hörspiele herzustellen.

Austausch und Beratung finden über die Videoplattform Zoom statt. Der Kurs wird bei SNJ validiert.

Yoga - ein Weg der achtsamen Begegnung mit sich selbst

Yoga hilft, die heilsame Verbindung von Körper, Geist und Seele wiederherzustellen. Leichte Übungen entwickeln auf natürliche Weise Kraft, Flexibilität, Ausdauer und Gleichgewichtssinn. Jede Haltung, die wir in Verbindung mit unserem Atem ausführen, lässt uns auch achtsamer mit unseren Gedanken und Gefühlen umgehen.

Raconte-moi une histoire - Erziel mir eng Geschicht

Initiation à l’art de raconter

"RBS - Center fir Alterfroen" recherche des personnes intéressées à lire des histoires à des enfants âgés de 3 à 8 ans dans les classes de l’enseignement fondamental. Dans ce cadre RBS offre aux intéressés une formation sous forme d'un atelier d'initiation en coopération avec l’ErwuesseBildung asbl.
Attention! nouvelle date: samedi 24 octobre 2020

Ayurveda Basics

Ayurveda Doctor Paul DINIL from India will talk about the basics of this millennial system of medicine that has its roots in the Indian subcontinent.

Meditation Zen

A partir du 17 septembre, l’asbl Centre de Méditation Zendu Luxembourg (CMZL) organise des séances de méditation zen chaque jeudi et chaque deuxième dimanche. Deux types de séances sont offertes. Les soirées d’enseignement, composées d’une méditation guidée et un enseignement thématique donné par la nonne Kankyo, comme par exemple « Le zen face au changement climatique », ainsi que les séances simples où la pratique se concentre sur la méditation assise (zazen) et sur la méditation en marchant (kinhin). Ce groupe de méditation suit la lignée du bouddhisme zen sōtō. La pratique régulière du zazen permet en premier lieu d’apaiser, de clarifier l’esprit et de créer une véritable stabilité de l’être au milieu des tourments de l’existence.

Ayurveda for self care

From October 2020 to May 2021, join this internationally recognized course where you will learn about different aspects of Ayurveda, from its philosophy to the practical study of Ayurvedic therapeutic techniques.