online-Buchpresentatioun „Reliéis Kanner- a Jugendliteratur", „Philosophéiere mat Kanner a Jugendlechen"

|

April 2021

No items found.

Mir stellen Iech hei e puer „Coups de coeur“ vir, déi sech haapt- an éierenamtlech Mataarbechterinne vun der ErwuesseBildung erausgepickt hunn.

Et si Bicher, déi ee Kanner a Jugendleche kann an de Grapp ginn, mee ganz besonnesch och mat hinnen zesummen entdecke soll.

Virgestallt gi Bicher aus de Beräicher „reliéis Kannerbicher“, „Philosophéiere mat Kanner a Jugendlechen – Nodenken an an d’Gespréich kommen iwwert Theemen, déi si an eis ganz Gesellschaft beschäftegen“.

D’Bicher gi virgestallt vun:

·  Christine Bußhardt , Pastoralreferentin am Dekanat Süden-Ost, Schwéierpunkt: Familljen- a Jugendpastoral an Erwuessebildung

·  Barbara Schu, ErwuesseBildung – Mediepädagogin, ë.a. zoustänneg fir de Beräich „reliéis Kanner- a Jugendliteratur“

·  Danielle Mertes, ErwuesseBildung – Referentin fir Kanner- a Jugendliteratur a Liesfërderung

A vun 2 Jugendlech aus der Par Hesper-Réiser-Weiler, déi d'Firmung elo mache wäerten:

·  Leo Di Bello, 14 Joër

·  Carole Thoma, 14 Joër

Hei fannt dir de Link zur Playlist vun den online-Presentatiounen: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfqCAgYvK1zLX_U9t2d2Pl-pshG75vKlG

Organisatioun:

ErwuesseBildung, Centre de formation diocésain Jean XXIII