"Mir ass et wichteg, de Verstand an d'Häerz vun de Leit unzespriechen"

|

May 2022

No items found.

„Die Schönheit des Glaubens / La beauté de la foi“ - datt ass de Motto vun der Muttergottesoktav 2022. De Pater Théo Klein, Oktavpriedeger vun dësem Joer, erkläert am Interview, wéi dëst Thema entstanen ass. Hie gëtt en Abléck a säi Liewen a verréit, wien hie gepräägt huet.

„Ech probéiere mat menge Priedegten Impulser ze ginn, wou d'Leit sech solle rëmfannen. Mir ass et wichteg, de Verstand an d'Häerz vun de Leit unzespriechen an d'Liewen insgesamt, dat wat mer liewen“, seet de Pater Klein am Gespréich mam Danielle Mertes, Referentin fir Kannerliteratur a Liesfërderung an der EwB. 

Iwwert säi Motto fir d'Oktave seet de Geeschtlechen, dass hien d'Thema vum leschte Joer ("Op emol war alles anescht“) wollt weider feieren. „Et ass mir wichteg, eng Kontinuitéit [ze hunn]. Et geet weider. Et geet anescht weider. A wat brauchen d'Leit an där Situatioun, an där op emol alles anescht ass!? A wéi ech virdru scho gesot hunn, ech hunn d'Dogmatik ganz gär, d'Glawensléier. Fir mech ass d'Dogmatik eng oppe Fënster, déi op muss si fir all Mënsch, fir dat Geheimnis, dat mir Gott nennen."

A weider seet de Pater Théo Klein: „An der Philosophie an Theologie soe mir, Gott ass dee Gudden, Gott ass dee Woueren, awer och Gott ass dee Schéinen. An do hunn ech geduecht, wann s du lo iwwer Gott dee Gudde schwätzs, an och iwwer dee Woueren, dat gëtt dann ëmmer sou als Moral ugeholl. An d'Leit hunn schonns méi wéi genuch, wann si sou eng Moralpriedegt kréien. Ech well hei bestëmmt keng Moralpriedegt halen.“ An sou wier hie beim drëtten Aspekt ukomm, der Schéinheet. „All Mënsch ass faszinéiert vun der Schéinheet, an d'Quell vun all Schéinheet ass Gott“, ass de Pater Klein iwwerzeegt an ergänzt, dat et wichteg wier, dass d'Mënsche léieren, e kloren, schéine Bléck op d'Liewen ze kréien insgesamt.

Kuckt iech hei dee ganzen Interview un: